• facebook

  Психологічна служба в закладах освіти

  Основи функціонування психолога ґрунтуються на тому, що:

  Психолог – практик є консультантом педпрацівників навчального закладу з психологічних проблем навчання та виховання.
  Психолог – практик виконує свої функції  у співпраці з адміністрацією, педколективом, батьками учнів школи.
  Психолог – практик є захисником прав дорослої людини та дитини, коли виникає небезпека чи загроза насильства.
  Професійна діяльність психолога має виключно автономний характер.
  Психолог – практик є членом атестаційної комісії педагогічного колективу.
  Психолог виконує науково – практичну роботу, тобто: психологічні вимірювання, консультаційну, корекційно – профілактичну та просвітницьку роботу, обробку та інтерпретацію результатів психологічних вимірювань, готує матеріали для роботи.
  Психолог оформляє стенд про психологічну службу.
  Психолог веде картки спостереження індивідуального розвитку дітей. Дані, які фіксуються, є професійною таємницею.
  Особа, яка дала запит, допомагає психологу забезпечити організаційні та технічні моменти виконання запиту.
  Психолог веде документацію.
  Психолог має право бути присутнім на уроках, позакласній роботі, екзаменах, контрольних роботах з метою вивчення дитини та дотримання правил психогігієни та захисту прав дитини.
  Психолог має право проводити психологічні вимірювання.
  Психолог бере участь у педрадах та нарадах, у роботі органів, які вирішують долю дитини.

  Завдання:

  брати участь в освітній виховній роботі, здійснювати посередництво між освітніми установами, сім'єю, трудовими колективами, громадськістю, організовувати їх взаємодію з метою створення умов для всебічного розвитку дітей та учнівської молоді, збереження їх повноцінного психічного здоров'я;
  сприяти участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявленню задатків, обдарувань, розкриттю здібностей, талантів, дбати про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнівської молоді;
  залучати до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої,
  творчої роботи різні установи, громадські організації, творчі спілки;
  впливати на подолання особистісних, міжособистісних, внутрішньо-сімейних конфліктів, надавати потрібну консультативну допомогу дітям і підліткам, групам соціального ризику, дітям, які потребують піклування тощо;
  здійснювати превентивне виховання, профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків;
  проводити соціальну експертизу і педагогічну корекцію девіантної поведінки неповнолітніх; формувати психолого-педагогічну культуру учнів, педагогів, батьків;
  сприяти вибору підлітками професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готувати учнів до свідомого життя; координувати роботу з різними соціальними інститутами та представниками споріднених професій;
  обстоювати права та інтереси дітей на основі державних та міждержавних документів з метою забезпечення для неповнолітніх гарантованих їм прав та умов життєдіяльності;
  виявляти, запобігати та обмежувати асоціальні явища, причини соціальної дезадаптації серед різних соціальних груп та окремих осіб.

  Забезпечується через:

  визначення пріоритетних напрямків діяльності;
  здійснення моніторингу розвитку учнівських колективів, виявляючи і запобігаючи конфліктам, правопорушенням, неуспішності та бездоглядності учнів;
  добір ефективного діагностичного інструментарію, розробку програм соціально-педагогічного дослідження;
  аналіз і узагальнення результатів діагностичної роботи;
  адекватне прогнозування відповідно до конкретної соціально-педагогічної ситуації;
  дотримання принципів наступності, систематичності та достовірності в плануванні подальшої роботи;
  прогнозування особливостей соціалізації конкретної особистості;
  організацію виховних і освітніх взаємодій з проблемною особистістю, яка потребує допомоги;
  врахування специфіки різних соціальних груп у процесі створення прогнозу подальшої діяльності;
  врахування та використання комплексу правових норм для захисту прав дітей;
  інформування представників різних груп про їхні права та соціальні гарантії;
  організацію індивідуальних, групових, масових форм профілактичної роботи з використанням психокорекційних прийомів впливу на особистість;
  планування та проведення системи заходів соціального оздоровлення сім'ї, своєчасне надання соціально-правової та іншої допомоги сім'ям і дітям груп соціального ризику;
  організацію соціально позитивної діяльності підлітків та юнаків через участь у різноманітних позашкільних закладах, клубах, секціях, гуртках тощо;
  створення умов для підтримки віри клієнта в можливість досягнення позитивних результатів;
  пропаганду здорового способу життя;
  координацію та коригування діяльності учасників соціально-педагогічного процесу;
  налагодження співпраці й партнерства з різноманітними державними установами та соціально-виховними структурами.


  Презентація психолога школи Фурлет О.В. "Психологічна готовність дитини до навчання у школі". ПЕРЕГЛЯНУТИ

  Запрошуємо відвідати персональний сайт психолога Бродівської СЗОШ №2 Фурлет О.В.:  furletov.ucoz.ua